Polityka Prywatności

 

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi również wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

1. Pojęcia używane w treści Polityki:

 • Enjoy, Szkoła Językowa Enjoy, Enjoy School, my, nasze – Aleksandra Burzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Storm Aleksandra Burzyńska z siedzibą w Warszawie.
 • Nasi klienci – klienci Enjoy, którym świadczy usługi edukacyjne z zakresu szkoleń językowych oraz tłumaczeń.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada aktualną umowę z Enjoy.
 • Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana ofertą.
 • Ty, Twój – odpowiednio Klient(a) lub Potencjalny Klient(a).
 • Strona Internetowa – www.enjoyschool.eu.

2. Administrator danych. Kontakt do nas

Aleksandra Burzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Storm Aleksandra Burzyńska z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-031), Aleja Jana Pawła II 61 lok 131, NIP 7752360420 jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie  internetowej Enjoy School oraz poprzez używane przez firmę Enjoy School komunikatory.W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@enjoyschool.eu

3. Dane przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • A. Zapytanie o ofertę

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • B. Umowa

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym oraz umowie, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • C. Rekrutacja

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści CV. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO)

 • D. Statystyka korzystania ze strony

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

 • E. Skargi i wnioski

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

 • F. Badanie satysfakcji klienta

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

 • G. Marketing usług

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. Powyższe dane możemy wykorzystywać do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.
Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na biuro@enjoyschool.eu. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

4. Komu udostępniamy Twoje dane?

 • Pracownikom

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: biuro księgowe, urząd podatkowy oraz niżej wymienionym:
Pracownikom firmy. Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

 • Dostawcom usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 • Organom państwowym

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 • rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
 • ofertowym – przez okres 24 miesięcy
 • realizacji umowy – od dnia zgłoszenia do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przez okres wskazany przepisami podatkowymi
 • marketingu naszych usług i produktów – do czasu wycofania zgody przez Ciebie
 • w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.

6. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres biuro@enjoyschool.eu.

 • Prawo do cofnięcia zgody. masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.
  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) . Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:
  a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

 • Prawo dostępu do danych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

 • Prawo do sprostowania danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

8. Cookies

W ograniczonym zakresie zbieramy Twoje dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym (telefonie, tablecie), w czasie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że widziałeś określone treści.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia naszej strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Korzystamy z następujących plików cookies:

 • pliki niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • pliki wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • pliki funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • pliki reklamowe – umożliwiające dostarczanie Tobie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, pochodzące od partnerów reklamowych;
 • pliki statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisywaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na naszej stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawienia oraz w sekcji Pomoc Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy jednak by pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te były zapisywane na Twoim urządzeniu.

9. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie zasad będziemy informować poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce w dniu 3 września 2018 roku.